Przejdź do treści

Tematy

Edukacja. Badania i rozwój dla gospodarki

Technologie zmieniają się dziś bardzo istotnie w ciągu zwykłego okresu edukacji. Bardzo dużym wyzwaniem jest to, by nie wypuszczać na rynek pracy młodych ludzi, którzy są przygotowani na minione wyzwania, a nie te, które są w danym czasie kluczowe dla gospodarki. Zapobiegać temu mają m.in. programy uruchamiane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy we współpracy z uczelniami mogą realizować taki program nauczania, jaki jest im dokładnie potrzebny. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego promuje też nowa formę uzyskiwania tytułów naukowych, którymi są doktoraty wdrożeniowe. Ich szczególna zaletą jest to, że są ściśle zakorzenione w tym, co się aktualnie dzieje w gospodarce. Eksperci porozmawiają o dostępności finansowania badań naukowych ważnych dla przemysłu. Będą oceniali znaczenie start-upów dla przedsiębiorstw, a także wsparcie działalności innowacyjnych ze strony instytucji. Polska staje się krajem coraz bardziej przyjaznym w kwestii rozwoju i badań. Wprowadzane zostają przepisy, które mają utrzymać ten trend. Inwestowanie w tym obszarze jest szansą na zwiększenie dochodów polskich przedsiębiorców, co ma zachęcić ich do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Podczas trwania rozmów w ramach tego bloku eksperci dyskutować będą o finansowaniu i komercjalizacji badań naukowych dla przemysłu czy też o obszarach obecnej ich koncentracji.

Zobacz prelekcje »

Ekonomia i rynek pracy

Eksperci uwagę koncentrują obecnie na funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, skutkach ekonomicznych oraz rynku pracy. Dyskusje są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z tego zakresu. Ponieważ współczesne rynki pracy są niedoskonałe, a głównymi źródłami ich niedoskonałości są rozwiązania instytucjonalne, przedmiotem analiz będą przejawy tych niedoskonałości i sposoby zapobiegania ich negatywnym konsekwencjom. W szczególności poznawane i badane będą możliwości stosowania polityk publicznych, zwłaszcza aktywnych polityk rynku pracy. Omawiany będzie wpływ zmian demograficznych na rynek pracy, a w konsekwencji na sytuację wysokości rent i emerytur. Ważnym zagadnieniem dla podmiotów gospodarczych jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a w jakim zakresie jest realizowana będzie można usłyszeć podczas dyskusji ekspertów.

Zobacz prelekcje »

Forum partnerów

Strategiczne dla polskiej gospodarki podmioty realizują zadania w oparciu o najnowsze technologie. Analizowane w bloku zagadnienia obejmują prezentację zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, kierunki ich rozwoju, finansowania oraz kariery pracowników. Omawiane będą również tematy z zakresu kształtowania postaw etycznych młodego pokolenia i jego wpływu na polską gospodarkę.

Zobacz prelekcje »

Gospodarka morska

Gospodarka morska stanowi jeden z kluczowych elementów kształtowania rozwoju Polski. W jej ramach realizowane są zadania m.in. z zakresu: rozwoju transportu morskiego i infrastruktury portowej, działalności naukowo-badawczej, zagospodarowania polskich obszarów morskich oraz bezpieczeństwa żeglugi i statków. Jednym z symboli krajowej gospodarki morskiej jest zbudowany w latach 20 port w Gdyni – mieście, w którym odbywa się Forum Wizja Rozwoju. Porty morskie generują dziesiątki miliardów przychodów do budżetu państwa w ciągu roku. Stocznie w trudnych warunkach konkurencyjnej gospodarki ciągle poszukują kierunków rozwoju, co wymusza wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Dostęp do morza ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i stwarza warunki aktywnego współuczestnictwa we współpracy międzynarodowej w regionie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie. Gospodarka morska jest bowiem kluczowym działem gospodarki narodowej, posiadającym wyjątkowo silną i prorozwojową pozycję, zwłaszcza w regionie pomorskim. W Polsce w ramach gospodarki morskiej funkcjonuje ponad 21 tysięcy przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 124 tysiące pracowników. Istotnym i wciąż niewykorzystanym potencjałem przewozowym jest korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk, w tym autostrady morskie, rozpoczynający się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie-Świnoujściu. Porty morskie będę także odgrywały kluczową rolę w osiągnięciu zeroemisyjnej gospodarki europejskiej do 2050 r. Niewątpliwym wyzwaniem dla polskich firm w dalszym umacnianiu ich pozycji rynkowej jest wykorzystanie nowoczesnych technologii offshore i portowo-logistycznych.

Zobacz prelekcje »

Gospodarka narodowa

Poznanie charakteru gospodarki narodowej jest istotne ze względu na różnego rodzaju turbulencje, wewnętrzne i zewnętrzne, jakim ta gospodarka podlega. Kooperują i konkurują w niej ze sobą mikropodmioty i makropodmioty. Działają one w otoczeniu zewnętrznym, bliższym i dalszym o bardzo zróżnicowanym charakterze (instytucjonalnym, prawnym, kulturowym itp.). Relacje między elementami gospodarki narodowej, tj. między podmiotami, infrastrukturą prawną, polityczną, społeczną, rodzą sprzężenia zwrotne, których znajomość stwarza przesłanki do niezakłóconego funkcjonowania tej gospodarki.

Zobacz prelekcje »

Hackathon

Innowacyjność podmiotów gospodarczych koncentruje się wokół rozwiązań informatycznych. Zagrożenia, jakie wynikają ze stworzenia globalnej sieci naczyń połączonych w internecie, sprawiają, że firmy zmuszone są do ochrony wrażliwych danych dla zabezpieczenia ich prawidłowego funkcjonowania. Hackathon to wydarzenie w formie konkursu, maratonu projektowania informatycznego, w czasie którego twórcy wykorzystują kreatywność w opracowywaniu rozwiązań na zadany temat. To doskonała formuła, by pozyskiwać innowacyjne pomysły i odkrywać prawdziwe talenty. Konkursy technologiczne angażujące społeczności sprzyjają tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Są ofertą skierowaną nie tylko do uczestników, ale przede wszystkim do biznesu, który dysponuje środkami, by te rewolucyjne, wypracowane podczas hackathonu, pomysły i rozwiązania wdrażać w życie. Coraz częściej potencjał hackathonów zauważają firmy na świecie, ale i w Polsce. Przedsiębiorstwa doceniają wypracowane podczas hackathonowej burzy mózgów rozwiązania problemów społecznych, środowiskowych i biznesowych. To, co istotne, ten rodzaj zmagań sprawdza się niezależnie od miejsca i branży, jakiej dotyczy. Mówi się również coraz częściej, że są one rozwiązaniem dla realizacji strategicznych celów nowoczesnego CSR-u.

Zobacz prelekcje »

Inwestycje

Inwestycje w gospodarce są jedną z bardzo ważnych kwestii, które poruszone zostaną podczas III Forum Wizja Rozwoju. Zaproszeni eksperci porozmawiają o realizowanych inwestycjach w Polsce i wizji rozwoju polskiej gospodarki po ukończeniu inwestycji. Omówione zostaną również źródłach finansowania, współpracy międzynarodowej oraz relacji międzynarodowych w obszarach strategicznych dla Polski. Odpowiedzą również na pytanie, jak będzie wyglądała niezależność gospodarcza Polski w różnych obszarach. Jakie będzie znaczenie Polski w układzie geopolitycznym po zrealizowanych inwestycjach. Realizowane w Polsce największe inwestycje infrastrukturalne w historii mają na celu zbudowania pozycji gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej wśród najważniejszych, najbogatszych państw. W ostatnich kilku latach Polska weszła na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. Stało się to możliwe dzięki atrakcyjności inwestowania w naszym kraju. Przedsiębiorstwa państwowe dzięki mądrej, odważnej i wizjonerskiej strategii podjęły wiele prorozwojowych decyzji związanych właśnie z nowymi inwestycjami. Spowodowało to zwiększenie zamówień w sektorze prywatnym, co oznacza rozwój podmiotów oraz obserwowany wzrost inwestycji. Zaplanowane strategiczne decyzje inwestycyjne dotyczą zarówno infrastruktury transportowej, jak również związane są z bezpieczeństwem energetycznym Polski, a także obejmują wsparcie rozwoju podmiotów gospodarczych w różnych sektorach, np. przemyśle stoczniowym

Zobacz prelekcje »

Media

Media są bardzo ważnym elementem w życiu codziennym dla każdego człowieka. Ale jeszcze większe znaczenie mają media dla rozwoju gospodarczego, a także posiadają ogromny wpływ na świat polityki. Zmieniające się technologie sprawiają, że coraz częściej wiadomości są czytane z urządzeń elektronicznych, ponadto coraz częściej obserwowany jest spadek sprzedaży prasy drukowanej. Eksperci porozmawiają o wpływie mediów na gospodarkę oraz czy media elektroniczne zastąpią media tradycyjne.

Zobacz prelekcje »

Morska energetyka wiatrowa

Niepodległość energetyczna Polski jest priorytetem w budowaniu siły gospodarczej naszego kraju. Tematyka bloku koncentruje się na strategicznych problemach oraz rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, dotyczących energii pozyskiwanej z wiatru na morzu. Morska energetyka wiatrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków energetycznych na świecie. Tylko w pierwszej połowie 2013 roku zainstalowano w Europie 277 elektrowni wiatrowych na morzu o łącznej mocy prawie 1000 MW[2]. Do 2020 roku planowano zbudować nawet 40 GW nowych mocy. Wartość rynku wycenia się na poziomie 60 mld euro do roku 2020. Eksperci szacują, że dzięki rozwojowi sektora morskich farm wiatrowych może powstać ok. 150 000 nowych miejsc pracy. Wartości te mogą zostać podwojone do roku 2030. Obecny poziom zatrudnienia w sektorze morskiej energetyki wiatrowej wynosi ok. 50 tysięcy miejsc pracy.

Zobacz prelekcje »

Pakt dla przedsiębiorców

Program wsparcia polskich przedsiębiorców to wizja rozwoju który ma stanowić podstawę programu wzrostu gospodarczego, ale takiego, który również uwzględnia potrzeby całego społeczeństwa i nikogo nie zostawia na boku. Hasłem przewodnim przedstawionym przez Premiera Mateusza Morawieckiego dla tego programu jest "Solidarne państwo i przedsiębiorcze państwo to droga ku przyszłości". Bez programów rozwojowych nie będzie rozwoju, z którego korzystać będą mogli wszyscy Polacy. "Państwo musi być aktywne, nie ma sprzeczności między solidarnością a przedsiębiorczością; solidarne państwo i przedsiębiorcze państwo to droga ku przyszłości" - stwierdził Morawiecki. Premier zauważył, że udział płac w gospodarce narodowej jest niższy niż w większości krajów Europy Środkowej. Udział płac w gospodarce narodowej musi rosnąć i nasz polski model właśnie to proponuje.

Zobacz prelekcje »

Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

Organizacje z wieloletnią tradycją rozwijają swoją działalność, a nowe planują, jak mogą aktywnie włączyć się w budowanie lokalnej społeczności. Jednak bez odpowiedniego wsparcia ze strony samorządów i administracji sam zapał może okazać się niewystarczający, aby koła poradziły sobie z problemami, jakie napotykają w codziennej działalności. Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich dała mieszkankom i mieszkańcom obszarów wiejskich olbrzymi impuls do działania. Członkowie kół nieprzerwanie od lat poprzez swoje zaangażowanie włączają się w budowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w swoich miejscowościach również na innych polach. Prowadzą zespoły muzyczne i kabaretowe, organizują warsztaty z rękodzieła i gotowania, przygotowują półkolonie dla dzieci i wycieczki krajoznawcze, a wreszcie odpowiadają za lokalne obchody dni kobiet czy seniora. W ten sposób nie tylko podtrzymują lokalną tradycję i kulturę na terenach wiejskich, ale także przekazują je młodszym pokoleniom.

Zobacz prelekcje »

Sesja inauguracyjna - sala plenarna

Najważniejsze doświadczenia oraz kierunki rozwoju zostaną przedstawione na przykładzie strategicznych dla polskiej gospodarki przedsiębiorstw. Eksperci omówią realizowane projekty oraz przedstawią planowane działania wraz z inwestycjami które stanowią istotną część strategii polskiej gospodarki. Będą starali się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwami w kryzysie i jakie ma znaczenie kapitał narodowy dla realizowanych przedsięwzięć.

Zobacz prelekcje »

Srebrna gospodarka

Coraz większa liczba Polaków żyje coraz dłużej ciesząc się dobrym zdrowiem. Mimo to większość osób, która po przejściu na emeryturę mogłaby jeszcze pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, po osiągnięciu ustawowego wieku z różnych względów nie podejmuje dalszego zatrudnienia. Przez postępujące zjawisko starzenia się naszego społeczeństwa kwestia zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych powinna być jednym z naszych priorytetowych celów. Srebrna gospodarka to jedna z dziedzin, która w najbliższych latach będzie musiała odpowiedzieć na zapotrzebowania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Seniorzy staną się jedną z najważniejszych grup konsumenckich, a podmioty gospodarcze w Polsce powinny być gotowe na tę zmianę. Zagadnienia w bloku koncentrują się na potrzebach seniorów, wśród których należy wymienić: zdrowie, kulturę, finanse oraz ubezpieczenia.

Zobacz prelekcje »

Technologie innowacyjne

Wszyscy się zgadzają, że bez innowacji Polska pozostanie montownią Europy. A jednocześnie instytucje państwowe i przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją, że jednym z najskuteczniejszych impulsów dla wynalazców są nagrody. Marchewki, czyli nagrody przyznawane za rozwiązanie mniej lub bardziej palących problemów, działają jak magnes na ukryte w wielu opiłki talentu. Mogą wydobyć wybitnego innowatora. Polska jest obecnie w czasie zmiany paradygmatu gospodarczego. Przechodzimy od Polski, która goni innych – do Polski, która jest goniona. Od Polski, która importowała wysoko zaawansowane technologie, do Polski, która jest takich technologii eksporterem – mówił Premier Mateusz Morawiecki podczas I i II edycji Forum. Ogromny potencjał polskiej myśli naukowej rozpoczął czas dynamicznej komercjalizacji osiągnięć technologicznych zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Technologie przyszłości w polskich realiach rozwijają się w różnych obszarach, a ich zastosowanie zrewolucjonizuje dotychczasowe osiągnięcia.

Zobacz prelekcje »

Współpraca gospodarcza

Podjęte w ostatnich latach decyzje o strategicznej współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej, a także krajami Trójmorza i ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki spowodowały uruchomienie licznych strategicznych dla Polski projektów. Obszary współpracy obejmują wszystkie gałęzie gospodarki i są najważniejszymi w ostatnich kilku stuleciach. Eksperci omówią współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. Ocenią znaczenie projektów i stopień zaawansowania realizacji planów. Kontynuując dyskusje wypowiedzą się w temacie współpracy cyfrowej miedzy Polską a Wielką Brytanią. Omówione zostaną relacje Polsko - Węgierskie. Istotnym głosem będzie tematyka rewizji planów sieci transportowej TEN-T.

Zobacz prelekcje »

Wyzwania

Sytuacja gospodarcza na całym świecie jest niepewna. Zmieniające się czynniki geopolityczne, makroekonomiczne, rozwój nowych technologii, a świat mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami. Wyraźnie uwidoczniło się znaczenie kapitału narodowego w walce z kryzysem na każdym polu, tzn. zdrowotnym, ekonomicznym i społecznym. Umiejętności zarządzania podmiotami gospodarczymi, a także całą gospodarką w dobie kryzysu poprzez szybkie dostosowanie produkcji oraz usług do nowych warunków ma decydujące znaczenie. Jaka w tych trudnych i niestabilnych warunkach powinna być rola przywódców, jakie zadania przed nimi stoją, a także czy możemy już mówić o nowym modelu przywództwa w czasach kryzysu?

Zobacz prelekcje »