Przejdź do treści

Tematy

Ekonomia i rynek pracy

Eksperci uwagę koncentrują obecnie na funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, skutkach ekonomicznych oraz rynku pracy. Dyskusje są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z tego zakresu. Ponieważ współczesne rynki pracy są niedoskonałe, a głównymi źródłami ich niedoskonałości są rozwiązania instytucjonalne, przedmiotem analiz będą przejawy tych niedoskonałości i sposoby zapobiegania ich negatywnym konsekwencjom. W szczególności poznawane i badane będą możliwości stosowania polityk publicznych, zwłaszcza aktywnych polityk rynku pracy. Omawiany będzie wpływ zmian demograficznych na rynek pracy, a w konsekwencji na sytuację wysokości rent i emerytur. Ważnym zagadnieniem dla podmiotów gospodarczych jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a w jakim zakresie jest realizowana będzie można usłyszeć podczas dyskusji ekspertów.

Zobacz prelekcje »

Forum partnerów

Strategiczne dla polskiej gospodarki podmioty realizują zadania w oparciu o najnowsze technologie. Analizowane w bloku zagadnienia obejmują prezentację zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, kierunki ich rozwoju, finansowania oraz kariery pracowników. Omawiane będą również tematy z zakresu kształtowania postaw etycznych młodego pokolenia i jego wpływu na polską gospodarkę.

Zobacz prelekcje »

Gospodarka morska

Gospodarka morska stanowi jeden z kluczowych elementów kształtowania rozwoju Polski. W jej ramach realizowane są zadania m.in. z zakresu: rozwoju transportu morskiego i infrastruktury portowej, działalności naukowo-badawczej, zagospodarowania polskich obszarów morskich oraz bezpieczeństwa żeglugi i statków. Jednym z symboli krajowej gospodarki morskiej jest zbudowany w latach 20 port w Gdyni – mieście, w którym odbywa się Forum Wizja Rozwoju. Porty morskie generują dziesiątki miliardów przychodów do budżetu państwa w ciągu roku. Stocznie w trudnych warunkach konkurencyjnej gospodarki ciągle poszukują kierunków rozwoju, co wymusza wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Dostęp do morza ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i stwarza warunki aktywnego współuczestnictwa we współpracy międzynarodowej w regionie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie. Gospodarka morska jest bowiem kluczowym działem gospodarki narodowej, posiadającym wyjątkowo silną i prorozwojową pozycję, zwłaszcza w regionie pomorskim. W Polsce w ramach gospodarki morskiej funkcjonuje ponad 21 tysięcy przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 124 tysiące pracowników. Istotnym i wciąż niewykorzystanym potencjałem przewozowym jest korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk, w tym autostrady morskie, rozpoczynający się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie-Świnoujściu. Porty morskie będę także odgrywały kluczową rolę w osiągnięciu zeroemisyjnej gospodarki europejskiej do 2050 r. Niewątpliwym wyzwaniem dla polskich firm w dalszym umacnianiu ich pozycji rynkowej jest wykorzystanie nowoczesnych technologii offshore i portowo-logistycznych.

Zobacz prelekcje »

Hackathon

Innowacyjność podmiotów gospodarczych koncentruje się wokół rozwiązań informatycznych. Zagrożenia, jakie wynikają ze stworzenia globalnej sieci naczyń połączonych w internecie, sprawiają, że firmy zmuszone są do ochrony wrażliwych danych dla zabezpieczenia ich prawidłowego funkcjonowania. Hackathon to wydarzenie w formie konkursu, maratonu projektowania informatycznego, w czasie którego twórcy wykorzystują kreatywność w opracowywaniu rozwiązań na zadany temat. To doskonała formuła, by pozyskiwać innowacyjne pomysły i odkrywać prawdziwe talenty. Konkursy technologiczne angażujące społeczności sprzyjają tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Są ofertą skierowaną nie tylko do uczestników, ale przede wszystkim do biznesu, który dysponuje środkami, by te rewolucyjne, wypracowane podczas hackathonu, pomysły i rozwiązania wdrażać w życie. Coraz częściej potencjał hackathonów zauważają firmy na świecie, ale i w Polsce. Przedsiębiorstwa doceniają wypracowane podczas hackathonowej burzy mózgów rozwiązania problemów społecznych, środowiskowych i biznesowych. To, co istotne, ten rodzaj zmagań sprawdza się niezależnie od miejsca i branży, jakiej dotyczy. Mówi się również coraz częściej, że są one rozwiązaniem dla realizacji strategicznych celów nowoczesnego CSR-u.

Zobacz prelekcje »

II Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

Organizacje z wieloletnią tradycją rozwijają swoją działalność, a nowe planują, jak mogą aktywnie włączyć się w budowanie lokalnej społeczności. Jednak bez odpowiedniego wsparcia ze strony samorządów i administracji sam zapał może okazać się niewystarczający, aby koła poradziły sobie z problemami, jakie napotykają w codziennej działalności. Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich dała mieszkankom i mieszkańcom obszarów wiejskich olbrzymi impuls do działania. Członkowie kół nieprzerwanie od lat poprzez swoje zaangażowanie włączają się w budowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w swoich miejscowościach również na innych polach. Prowadzą zespoły muzyczne i kabaretowe, organizują warsztaty z rękodzieła i gotowania, przygotowują półkolonie dla dzieci i wycieczki krajoznawcze, a wreszcie odpowiadają za lokalne obchody dni kobiet czy seniora. W ten sposób nie tylko podtrzymują lokalną tradycję i kulturę na terenach wiejskich, ale także przekazują je młodszym pokoleniom.

Zobacz prelekcje »

Inwestycje

Inwestycje w gospodarce są jedną z bardzo ważnych kwestii, które poruszone zostaną podczas III Forum Wizja Rozwoju. Zaproszeni eksperci porozmawiają o realizowanych inwestycjach w Polsce i wizji rozwoju polskiej gospodarki po ukończeniu inwestycji. Omówione zostaną również źródłach finansowania, współpracy międzynarodowej oraz relacji międzynarodowych w obszarach strategicznych dla Polski. Odpowiedzą również na pytanie, jak będzie wyglądała niezależność gospodarcza Polski w różnych obszarach. Jakie będzie znaczenie Polski w układzie geopolitycznym po zrealizowanych inwestycjach. Realizowane w Polsce największe inwestycje infrastrukturalne w historii mają na celu zbudowania pozycji gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej wśród najważniejszych, najbogatszych państw. W ostatnich kilku latach Polska weszła na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. Stało się to możliwe dzięki atrakcyjności inwestowania w naszym kraju. Przedsiębiorstwa państwowe dzięki mądrej, odważnej i wizjonerskiej strategii podjęły wiele prorozwojowych decyzji związanych właśnie z nowymi inwestycjami. Spowodowało to zwiększenie zamówień w sektorze prywatnym, co oznacza rozwój podmiotów oraz obserwowany wzrost inwestycji. Zaplanowane strategiczne decyzje inwestycyjne dotyczą zarówno infrastruktury transportowej, jak również związane są z bezpieczeństwem energetycznym Polski, a także obejmują wsparcie rozwoju podmiotów gospodarczych w różnych sektorach, np. przemyśle stoczniowym

Zobacz prelekcje »

IV Kongres Srebrna gospodarka

Coraz większa liczba Polaków żyje coraz dłużej ciesząc się dobrym zdrowiem. Mimo to większość osób, która po przejściu na emeryturę mogłaby jeszcze pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, po osiągnięciu ustawowego wieku z różnych względów nie podejmuje dalszego zatrudnienia. Przez postępujące zjawisko starzenia się naszego społeczeństwa kwestia zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych powinna być jednym z naszych priorytetowych celów. Srebrna gospodarka to jedna z dziedzin, która w najbliższych latach będzie musiała odpowiedzieć na zapotrzebowania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Seniorzy staną się jedną z najważniejszych grup konsumenckich, a podmioty gospodarcze w Polsce powinny być gotowe na tę zmianę. Zagadnienia w bloku koncentrują się na potrzebach seniorów, wśród których należy wymienić: zdrowie, kulturę, finanse oraz ubezpieczenia.

Zobacz prelekcje »