Od 17. marca 2018 r. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze". Radca prawny, ukończył Wydział Prawa UAM w Poznaniu, aplikację sądową i aplikację radcowską. W latach 2000-2001 wiceminister w Ministerstwie Łączności. Następnie rozwijał swoją praktyką zawodową, koncentrując się na działaniach związanych z kształtowaniem regulacji prawnych i sposobie funkcjonowania sektorów regulowanych w Polsce. Brał aktywny udział w wielu inicjatywach mających na celu stworzenie skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. W 2008 r. wyróżniony przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji tytułem „Zasłużony dla KIGEiT w ostatnim 15-leciu”.Dwukrotnie otrzymał tytuł „Mecenasa Edukacji Prawniczej” od Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland za wkład na rzecz rozwoju edukacji prawniczej w Polsce. Od 17 stycznia 2018 r. do 11 marca 2018 roku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. 01.06.18 -17.01.19 Z-ca Prezesa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od listopada 2015 roku do marca 2017 roku wiceminister cyfryzacji. Głównymi obszarami jego aktywności były kwestie związane ze stworzeniem w ramach Programu Polska Cyfrowa efektywnych mechanizmów dofinansowania budowy sieci szerokopasmowych.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.06.2019

10:40

14:10