Studia wyższe ukończył Instytucie Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1972) uzyskując dyplom mgra inż. budownictwa wodnego. W roku 1977 doktoryzował się, w 1986 habilitował na Wydziale Hydrotechniki PG zaś w roku 1998 otrzymał tytuł profesora. Od roku 2002 jest profesorem zwyczajnym PG. Kwalifikacje naukowe: gospodarka wodna, hydrologia, hydromechanika, przepływy ze swobodną powierzchnią i pod ciśnieniem, procesy transportu zanieczyszczeń, modelowanie matematyczne, metody numeryczne.
W latach 1993-1996 był prodziekanem ds. nauki Wydziału Hydrotechniki, w 1996-1999 dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska, w 2002-2008 prorektorem ds.organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej. W latach 1990 – 2000 był kierownikiem Katedry Hydrauliki i Hydrologii, a w latach 2000-2013 - Katedry Hydrotechniki. Jest autorem ponad 100 publikacji na temat hydrauliki, hydrologii i metod numerycznych wydanych w kraju i za granicą w tym 12 książek i monografii.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45