Absolwent Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt na Akademii Rolniczej w
Lublinie kierunek zootechnika. Ukończył także studia podyplomowe z
zakresu Fundusze Unii Europejskiej na Uniwersytecie Łódzkim, Uzyskał
tytuł Specjalisty Unijnych Programów w Rolnictwie w Szkole Kadr
Bankowych, organizowanych przez MRiRW, Absolwent studiów MBA w
Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Funkcję Z-cy Dyrektora KOWR OT Łódź pełni od marca 2019 r.,
poprzednio Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Bratoszewicach. Członek Zarządu Wojewódzkiego
Solidarności RI, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. analiz
szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów
wiejskich w woj. Łódzkim; Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
w Łodzi, Ekspert - Członek grupy roboczej - Twinning  Project PL2006 IB
AG 01 Polska – Francja w zakresie produkcji zwierzęcej. Wieloletni
pracownik ARiMR. Od 2002: Delegat Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego, 2007-2015 Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej
w Opocznie. 2010-2014 Radny Gminy i Miasta Drzewica, a w latach
2014-2018 Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Radny Powiatowy.
2008-2015 Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opocznie.

Prelekcje