Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski urodził się 14 sierpnia 1948 r. w Łodzi. Przez całe swoje życie zawodowe związany jest z Politechniką Łódzką. Współtwórca Wydziału Organizacji i Zarządzania w Politechnice Łódzkiej (pierwszego takiego wydziału na uczelni technicznej w Polsce), autor programu studiów na kierunku Zarządzanie i marketing o profilu inżynierskim (zawierał on pionierskie przedmioty wprowadzane później przez inne uczelnie techniczne, takie jak: zarządzanie jakością, systemy informacyjne zarządzania, ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska), twórca Katedry Zarządzania i Logistyki, którą kieruje, autor programu studiów I i II stopnia Zarządzanie i inżynieria produkcji i inicjator utworzenia w Katedrze pięciu rodzajów studiów podyplomowych. Jest również pracownikiem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroki wachlarz zagadnień związanych z teorią i praktyką zarządzania produkcją, jakością, systemami informacyjnymi, ochroną środowiska, ergonomią i bezpieczeństwem pracy. Autor lub współautor około 400 prac twórczych, w tym m.in. 40 książek, 250 artykułów opublikowanych w wydawnictwach zagranicznych, PAN i czasopismach naukowo-badawczych o zasięgu ogólnopolskim oraz ponad 80 prac naukowo-badawczych, zrealizowanych dla potrzeb przemysłu i wdrożonych do praktyki. Promotor 25 doktorów, recenzent 5 wniosków na tytuł naukowy profesora i 9 prac habilitacyjnych, ponad 80 prac doktorskich oraz ponad 70 książek i artykułów w czasopismach naukowych. Członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz przewodniczący Sekcji Innowacji, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy w tymże Komitecie i członek wielu towarzystw naukowych. Od 1992 roku redaktor Zeszytów Naukowych Politechniki Łódzkiej z serii Organizacja i Zarządzanie. Ekspert w Zespole Ekonomicznym i Zespole Technicznym Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Polskiej Akademii Umiejętności z siedzibą w Krakowie (Komisja Ergonomii). Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Vice Chairman of the Board of Information Technology Supply Chain Management Warsaw. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej wyróżniony 25 krotnie nagrodami J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej. Otrzymał także Medal Edukacji Narodowej, medal Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego im. Wojciecha Jastrzębowskiego oraz Odznakę Honorową Głównego Inspektora Pracy za zasługi dla ochrony pracy, a także medal Haliny Krahelskiej Głównej Inspekcji Pracy oraz został Laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii Nauka.

Prelekcje