Wykształcenie wyższe, pedagog, neurologopeda. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku postępowanie administracyjne oraz prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, mediacje sądowe i pozasądowe, zarządzanie placówkami oświaty, etyka, logopedia, socjoterapia i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika. Jest członkiem NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni oraz członkiem Rady Sekcji NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Gdańsk.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

09:05

16:30