dr. hab. inż. Maciej Pawłowski
Absolwent „Conradinum”. Całe życie zawodowe związany był z Politechniką Gdańską. Studia wyższe ukończył w 1970 r., doktorat uzyskał w 1978 r., a habilitację w 1986 r. Posiada uznany dorobek naukowy w dziedzinie statyki okrętu, mechaniki ruchu okrętu na fali, bezpieczeństwa statku w stanie awaryjnym, projektowania i normowania podziału wodoszczelnego statków, zwłaszcza promów pasażerskich (ropax’ów) i zbiornikowców. Autor ponad 150 publikacji naukowych oraz 34 dokumentów dla delegacji polskiej do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie. Ma znaczący udział w opracowaniu rozdziału nt. normowania bezpieczeństwa statku w stanie awaryjnym w międzynarodowej konwencji SOLAS.
Publikował w Transactions SNAME, Marine Technology & SNAME News, Journal of Ship Research, Journal of Ship Production & Design, The Naval Architect, International Shipbuilding Progress (ISP), Journal of Engineering for the Maritime Environment (JEME), International Journal of Maritime Engineering, i innych. Posiada 20 publikacji filadelfijskich. Autor książki "Subdivision & damage stability of ships" (2004 rok), pierwszej na świecie nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, współtwórca tej dziedziny wiedzy. Staże naukowe w Wielkiej Brytanii, USA, Danii i Portugalii, łącznie ponad 7 lat. W latach 2003–2009 był członkiem komitetu stałego konferencji STAB. Wypromował 10 doktorów.

Prelekcje