Pracownik socjalny z wieloletnim letnim stażem pracy w instytucjach polityki i integracji społecznej samorządu terytorialnego. Absolwentka kolegium służb społecznych w Warszawie oraz magister socjologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista pracy socjalnej, autorka i koordynatorka wielu działań, programów i projektów, w tym realizowanych we współpracy z sektorem pozarządowym w takich dziedzinach jak: polityka senioralna, polityka rodzinna, rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, profilaktyka uzależnień oraz deinstytucjonalizacja usług
społecznych.

Prelekcje