Wojtek Młodziejewski ma bogate doświadczenie jako kierownik międzynarodowych projektów
EU EAR, PHARE, TACIS, Banku Światowego, USAID, DFID. Ma specjalistyczną wiedzę o rynkach wschodzących. Prowadził jedne z największych projektów finansowanych przez organizacje międzynarodowe w Centralnej i Wschodniej Europie. Był odpowiedzialny za
projekty takie jak opracowanie strategii dla sektora górnictwa węglowego na Ukrainie,
doradztwo dla Agencji Prywatyzacji Serbii, projekt strukturalnych reform gospodarczych w Iraku,
prywatyzacja i rozwój przedsiębiorczości w Kosowie, pomoc w reformie gospodarczej w
Bułgarii, prywatyzacja w Armenii itd. Uczestniczył w przygotowaniu ukraińskiego programu
reform systemowych w 2010 roku. Ostatnio Wojtek pracował jako doradca Królewskiej Komisji
ds. Jubail i Yanbu w Arabii Saudyjskiej
Wojtek ma tytuł magistra uzyskany na SGGW w Warszawie. Ukończył studia MBA na
Universytecie Stellenbosch w RPA. Na Uniwersytecie Harvard w USA uzyskał dyplom w zakresie reform strukturalnych, ładu korporacyjnego i prywatyzacji. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim. Biernie w różnym stopniu zna afrikaans, białoruski, bułgarski, hiszpański, serbo-chorwacki, słowacki, włoski i ukraiński

Prelekcje