Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studiów podyplomowych
z zakresu ochrony własności intelektualnej (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) i zarządzania finansami (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).
Przez wiele lat pracował na stanowisku prawnika przy obsłudze spółek prawa handlowego z zakresu prowadzenia negocjacji z kontrahentami, przygotowania umów i pism procesowych oraz ochrony własności przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych).
W latach 2006-2014 był arbitrem rekomendowanym przez Podkarpacki Stały Sąd Polubowny – Arbitrażowy w Rzeszowie. Rozstrzygał w tym czasie krajowe i międzynarodowe spory gospodarcze.
W latach 2014-2020 zatrudniony w Biurze Informacji o Funduszach Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim województwa Podkarpackiego jako ekspert ds. Funduszy Europejskich. Od lutego 2019 był Koordynatorem Biura odpowiedzialnym za realizację projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim”.
Wieloletni nauczyciel akademicki m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom prawa handlowego, prawa cywilnego, publicznego prawa gospodarczego, arbitrażu, mediacji oraz Funduszy Europejskich.

Prelekcje