W latach 80. organizował w Przemyślu środowisko kultury niezależnej, poza cenzurą wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny”. Działał w niezależnym ruchu chłopskim – był m.in. członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników oraz autorem artykułów do podziemnego pisma OKOR „Solidarność Rolników”. Od 1982 działacz Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie, brał udział w organizowanej przez ks. Stanisława Bartmińskiego pomocy żywnościowej dla robotników na Śląsku. W latach 1983-1989, współorganizował Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu oraz niezależne międzynarodowe wystawy sztuki „Człowiek – Bóg – Świat”. W 1985 r. za działalność opozycyjną aresztowany. Przetrzymywany w AŚ w Jarosławiu i ZK w Przemyślu.
W 1989 r. współzałożyciel oraz rzecznik prasowy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim. W latach 1990-1992 członek Krajowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. Założyciel oraz prezes Porozumienia Centrum (1990-1999) w województwie przemyskim. W latach 1990-2000 Prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wydawcy m.in. kwartalnika „Spojrzenia Przemyskie”. Wiceprezes rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przewodniczył radzie programowej Polskiego Radia Rzeszów oraz był korespondentem Polskiego Radia Lwów. W latach 1994–1999 radny Przemyśla. Od 1999 do 2001 r. wicewojewoda podkarpacki. Od 2001 poseł na Sejm RP kolejnych kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 4 sierpnia 2010 r. został wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji, zaś 8 listopada 2011 r. – wybrany na wicemarszałka Sejmu VII kadencji. Przewodniczył sejmowym komisjom: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był wiceprzewodniczącym Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz członkiem Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej. Od 2010 r. jest inicjatorem cyklu spotkań – konferencji państw karpackich pod hasłem „Europa Karpat”, których celem jest m.in. wzmacnianie współpracy oraz budowa międzynarodowej sieci parlamentarzystów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat. Od 12 listopada 2015 r. do 09 sierpnia 2019 r. pełnił funkcję marszałka Sejmu VIII kadencji. Wybrany na posła na Sejm IX kadencji.
Obecnie Wiceprzewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz członek Komisji Ochrony Środowiska, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego oraz Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego. Przedstawiciel delegacji Sejmu i Senatu RP do Wymiaru Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Od 12 lutego 2020 r. przewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej, uczestnik grup: Polsko-Słowackiej, Polsko-Rumuńskiej oraz Polsko-Czeskiej.

Prelekcje