Katarzyna Krzywda jest Dyrektorem Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła również studia na kierunku administracja morska
i ochrona środowiska uzyskany na World Maritime University w Malmo oraz studia podyplomowe
z dziedziny rachunkowości.
Od ponad 20 lat związana jest z gospodarką morską .Reprezentuje Polskę w pracach instytucji i
organizacji międzynarodowych. Jest przewodniczącą Delegacji Polskiej do Komisji Helsińskiej –
HELCOM, współprzewodniczą międzynarodowej grupy państw bałtyckich ds. planowania przestrzennego na morzu HELCOM - VASAB i członkiem Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego - EMSA. Posiada doświadczenie
w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup eksperckich Komisji Europejskiej, a także, na szczeblu
organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, w pracach komitetów Międzynarodowej Organizacji Morskiej – IMO.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.08.2020

12:25