Dr inż. Krzysztof Jończyk, absolwent Wydziału Rolniczego AR w Krakowie, obecnie
zatrudniony w Zakładzie Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Problematyka badawcza, którą jest zainteresowany koncentruje się wokół zagadnień
związanych z produkcyjnymi i środowiskowymi konsekwencjami różnych systemów produkcji roślinnej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych i
popularnonaukowych związanych z zagadnieniami: uproszczeń w uprawie roli i ich
konsekwencji, agrotechniki zbóż ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania
poszczególnych jej elementów na produkcyjność roślin. Kierownik wielu projektów
badawczych z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, doskonalenia agrotechniki i promocji rolnictwa ekologicznego.
Uzyskał wraz z zespołem dwie nagrody MRiRW, w 2006 za: Opracowanie naukowych podstaw rolnictwa ekologicznego oraz jego promocję i upowszechnianie, a w 2014 za: Ocenę i promocję różnych systemów produkcji rolniczej.

Prelekcje