Kmdr rez. dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz po ukończeniu w 1988 r. Technikum Budowy Okrętów im. Conradich w Gdańsku oraz w 1993r. studiów na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, rozpoczął służbę na
stanowisku oficera mechanika na korwecie ORP „Kaszub”, wchodzącego w skład 11dDS w
Helu. Od 1994 r. dalszą służbę wojskową oraz pracę naukowo-dydaktyczną realizował na
Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Technicznej Eksploatacji Okrętów.
W 1999 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w wyniku obrony pracy doktorskiej na temat metodyki pomiaru emisji związków toksycznych w spalinach silników okrętowych.
W latach 2011 -2014 pełnił funkcję kierownika Zakład Eksploatacji Siłowni Okrętowych w Instytucie Budowy i Eksploatacji Okrętów . W roku 2014 Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej
pt. „Modelowanie procesów emisji spalin okrętowych tłokowych silników spalinowych napędu
głównego w rzeczywistych warunkach eksploatacji”, nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych.
Od 2014 do listopada 2017 r pełnił funkcję dyrektora Instytutu Budowy i Eksploatacji Okrętów, a od 2016r zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego AMW.
Od stycznia 2017r. pełni funkcję prorektora ds. nauki.
Kmdr rez. Tomasz Kniaziewicz jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych, promotorem jednego zakończonego i dwóch realizowanych przewodów doktorskich oraz
promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Prelekcje