Samorządowiec, przedsiębiorca, działacz społeczny, polityk.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.
Przez wiele lat zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności Miasta Żory. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał pracując jako Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żorach oraz Zastępca Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach.
Prowadził również własną działalność gospodarczą poszarzając tym samym wiedzę w zakresie przedsiębiorczości oraz możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej dla rozwój małych i średnich firm.
W latach 2005–2008 był dyrektorem biura senatorskiego Marii Pańczyk-Poździej. W 2006 roku uzyskał mandat radnego Rady Miasta Żory. Objął w niej stanowiska Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego. W 2008 roku objął stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Żory. Funkcję tę sprawował do 2014 roku. Nadzorował funkcjonowanie jednostek sportu i kultury oraz podmiotów realizujących sprawy związane z pomocą społeczną i ochroną ludności.
Potwierdzeniem tego, że mieszkańcy doceniali jego pracę jest fakt, że w 2010 roku ponownie został wybrany do Rady Miasta Żory w kadencji 2010-2014.
W 2018 roku uzyskał mandat do Sejmiku Województwa Śląskiego. 21 listopada 2018 roku został wybrany Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego. W ramach podziału zadań w Zarządzie Województwa przydzielono mu kompetencje związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest odpowiedzialny za sprawne wdrażanie programów i projektów unijnych, których efekty służą mieszkańcom. Podnosząc jakość życia w regionie przyczyniają się do dalszego zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Realizuj również zadania z zakresu gospodarki, turystyki oraz sportu.

Prelekcje