Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. uczelni jest pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
W latach 1969–1974 studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, w latach 1975–76 pracował w Biurze Projektowania Budownictwa Komunalnego w Gdańsku. Od 1976 roku pracuje na Politechnice Gdańskiej. Od 2015 roku jest profesorem na Wydziale Inżynierii Drogowej i Środowiska w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę inżynierską (jest współwłaścicielem Biura Doradztwa i Projektowania TRAFIK oraz Prezesem Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej) wdrażający zdobytą wiedzę do praktyki lokalnej, regionalnej i krajowej. Jego zainteresowania naukowe i naukowe koncentrują się na inżynierii ruchu drogowego oraz planowaniu i zarządzaniu transportem. Głównymi metodami jego badań są badania terenowe, analizy i koncepcje teoretyczne, analizy statystyczne, modelowanie matematyczne i badania empiryczne. W szczególności jego badania dotyczą: analizy procesu ruchu drogowego, badań zachowań uczestników ruchu drogowego, rozwoju systemów sterowania ruchem, zarządzania bezpieczeństwem ruchu, zarządzania transportem i mobilnością. Wyniki badań opublikował w ponad 200 artykułach i prezentacjach konferencyjnych oraz wdrożył praktyczne rozwiązania w postaci metod, wytycznych i przykładów dobrej praktyki do stosowania w inżynierii drogowej i transportowej. Zdobytą wiedzę wykorzystał w kilkuset projektach dotyczących konkretnych rozwiązań drogowych i transportowych. Działalność dydaktyczna jest ściśle związana z podstawowymi zainteresowaniami naukowymi i zawodowymi. Wiedza zdobyta na podstawie przeprowadzonych badań i praktycznej działalności inżynierskiej przekazywana jest studentom i pracownikom zarządzania drogami i transportem oraz instytucjom rządowym i samorządowym. W ramach nauczania akademickiego prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z zakresu: inżynierii ruchu drogowego, bezpieczeństwa drogowego, efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych, ochrony środowiska w inżynierii drogowej, systemów transportowych. Wypromował kilkaset inżynierów drogowych i transportowych oraz kilku doktorów. Prowadzi także szkolenia dla kadr bezpieczeństwa ruchu drogowego działających w zarządach drogowych, biurach projektów, instytucjach oraz organizacjach rządowych i samorządowych. Badania prowadzone przez kierowany przez niego Zespół, a w szczególności wdrożenie ich wyników do praktyki przyczyniły się znacząco do zmniejszenia liczby wypadków drogowych w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, ratując w ten sposób wiele tysięcy ludzi przed śmiercią i chroniąc się przed niepełnosprawnością oraz zmniejszając koszty z tym związane.

Prelekcje