Odpowiada za zarządzanie i nadzorowanie zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego rolników, aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi, organizacji i nadzoru pedagogicznego nad szkołami, placówkami rolniczymi i KCER, podległymi Ministrowi, a także za realizację zadań związanych z przedsiębiorczością, rynkiem pracy na wsi, promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego oraz współpracę ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym.

Prelekcje