Prawnik, administratywista. Od 2004 r. urzędnik związany z administracją publiczną. Doświadczenie zdobywał w obszarze orzecznictwa administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego oraz kontroli i nadzoru, w tym jako główny specjalista ds. kontroli w Departamencie Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przed powołaniem na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta pełnił funkcję dyrektora Wydziału Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz był członkiem Rady Przejrzystości (organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych). W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta bezpośrednio odpowiada za prowadzenie postępowań wyjaśniających, ochronę zdrowia psychicznego oraz strategię.