Z wykształcenia jest inżynierem rolnictwa. Od 25 lat zajmuje się sprawami związanymi z rolnictwem. Jest ekspertem w dziedzinie funduszy europejskich dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwoju regionalnego.
Od sierpnia 2017 r. zarządza Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wcześniej, m.in. (2006-2007) kierowała podkarpackim Odziałem Regionalnym
Agencji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to największa agencja płatnicza w Unii Europejskiej. Wspiera rozwój polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich, pomaga w restrukturyzacji i unowocześnianiu sektora rybackiego. ARiMR zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy
wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela
też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Prelekcje