Przejdź do treści

Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych

Dzień 1 – 24.08.2020
09:05–10:15

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne postrzegane są jako źródło wielu korzyści dla krajów je przyjmujących. Uzupełniają one niedobory kapitału wynikające z niedostatecznych oszczędności wewnętrznych, przyczyniają się do technologicznego unowocześnienia gospodarki, upowszechniają nowoczesne metody zarządzania oraz prowadzą do wzrostu zdolności eksportowych kraju importera. Ponadto upatruje się w nich sposobu na intensyfikację gospodarczą regionów słabiej rozwiniętych oraz na zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przez inwestorów zagranicznych. Te pozytywne efekty, jakie często towarzyszą napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych, sprawiają, że zarówno kraje rozwinięte, jak i kraje rozwijające się konkurują między sobą w zakresie stwarzania korzystnych warunków dla podejmowanych przez inwestorów zagranicznych inwestycji długoterminowych. Poznanie mechanizmów, którymi kierują się inwestorzy zagraniczni przy podejmowaniu decyzji, pozwala na pobudzanie napływu tych rodzajów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które są najbardziej pożądane z punktu widzenia długookresowego rozwoju kraju. Chodzi o to, aby na terenie naszego kraju nie tylko stworzyć warunki sprzyjające podejmowaniu inwestycji zagranicznych, czego efektem będzie wzrost wolumenu tych inwestycji w przyszłości, ale także o podjęcie takich działań, które skierowałyby inwestorów zagranicznych w kluczowe, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, obszary gospodarki. Podstawowym celem dyskusji będzie identyfikacja czynników, które decydują o atrakcyjności inwestycyjnej Polski i wpływają na rozmiary bezpośrednich inwestycji zagranicznych dokonywanych w naszym kraju. Dodatkowym zamierzeniem będzie omówienie pozycji Polski, jaką zajmuje ona w poszczególnych rankingach sporządzanych przez wyspecjalizowane firmy lub organizacje gospodarcze, które klasyfikują państwa pod względem atrakcyjności inwestycyjnej zagranicznych.