Przejdź do treści

Kierunki rozwoju polskich gospodarstw rolnych

Dzień 2 – 25.06.2019
13:15–14:05
Sala 10

Wyzwania stojące przed polską wsią i gospodarstwami rolnymi wymagają współpracy wielu środowisk, resortów i samorządów. Dokumentem, który ma ją  ułatwić jest zaktualizowana „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030)” opierająca się na czterech filarach: opłacalności produkcji rolnej, jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, pozarolniczych miejscach pracy i aktywnym społeczeństwie oraz sprawnej administracji rolnej.