Przejdź do treści

Instytucjonalne wsparcie w rozwoju innowacyjnych produktów

Dzień 1 – 22.06.2020
09:05–10:15

Aby wzmocnić korzystny wpływ transferu wiedzy na gospodarkę, jesteśmy świadkami świadomej działalności administracji publicznej i organów polityki gospodarczej, której celem jest rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości i wzmocnienie procesów transferu wiedzy. Procesy te przyczyniły się do stworzenia i rosnącego znaczenia podmiotów wsparcia działalności innowacyjnej, ogólnie określanych jako instytucje wsparcia biznesu. Mają one duże znaczenie w procesie pobudzania działalności innowacyjnej firm, szczególnie nowo powstających, a dzięki powstającym nowoczesnym produktom/usługom/technologiom wpływają na rozwój gospodarczy regionu i kraju. W społeczeństwie opartym na wiedzy procesy gospodarcze wymagają określonej stymulacji stanowiącej synergiczny układ biznesowej przedsiębiorczości, naukowej innowacyjności oraz dynamicznej kreatywności. Wspomniana kreatywność w zakresie implementacji wiedzy i wyników badań w celu opracowania innowacyjnych produktów, usługi, technik i technologii oraz rozwiązań systemowych przekłada się na poziom konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów oraz krajów. Ekspansja inżynierii informatycznej przyczynia się do rozwoju w obszarze pozyskiwania, modyfikowania/przetwarzania oraz dyfuzji wiedzy, zarządzania oraz innych sferach życia (Internet, e-learning itp.), jednocześnie tworząc podwaliny dla aktywności innowacyjnej w wymiarze ponadnarodowym. procesy innowacyjne są realizowane w ścisłym układzie kooperacji, a wytworzona swoista sieć podmiotów implementujących wiedzę i tworzących nową wiedzę jest splatana rządowymi i pozarządowymi organizacjami wsparcia wspomaganymi przez administrację publiczną. Jednocześnie wzrasta znaczenie bliskich relacji i inicjatyw obywatelskich budujących nowe kanały transferu informacji.